81.Current Opinion in Biotechnology, accepted (2021)

Rommelfanger, Keck, et al.

80.Nature Biomedical Engineering, accepted (2021)

Wu, Jiang, Rommelfanger, Yang, et al.

79.Differential Heating of Metal Nanostructures at Radio Frequencies

Nicholas J. Rommelfanger, Zihao Ou, Carl H. C. Keck and Guosong Hong Phys. Rev. Appl. 2021, 15, 054007

78.Bioinspired nanoantennas for opsin sensitization in optogenetic applications: a theoretical investigation

Carl H. C. Keck, Nicholas J. Rommelfanger, Zihao Ou, and Guosong Hong Multifunctional Materials 2021, 4, 024002

77.How is flexible electronics advancing neuroscience research?

Yihang Chen, Nicholas J Rommelfanger, Ali I Mahdi, Xiang Wu, Scott T Keene, Abdulmalik Obaid, Alberto Salleo, Huiliang Wang, Guosong Hong Biomaterials 268, 120559 (2021)

76.An “All-in-One” Catheter: Surgery of the Future

Yihang Chen, Rongkang Yin, Guosong Hong Matter 3, 1829-1831 (2020)

75.Through-scalp deep-brain stimulation in tether-free, naturally-behaving mice with widefield NIR-II illumination

Xiang Wu, Yuyan Jiang, Nicholas J Rommelfanger, Rongkang Yin, Junlang Liu, Sa Cai, Wei Ren, Andrew Shin, Kyrstyn S Ong, Kanyi Pu, Guosong Hong, bioRxiv 2020

74.Bioinspired Materials for In Vivo Bioelectronic Neural Interfaces

Grace A. Woods, Nicholas J. Rommelfanger, Guosong Hong, Matter 2020, 3, 4, (1807-1113), DOI: https://doi.org/10.1016/j.matt.2020.08.002

73.Conjugated Polymers Enable a Liquid Retinal Prosthesis

Nicholas J. Rommelfanger and Guosong Hong, Trends in Chemistry 2020, 2, DOI: 10.1016/j.trechm.2020.08.004

72.Seeing the sound

Guosong Hong, Science 2020, 369, 638.

71.Near Infrared-Emitting Nanoparticles for Biomedical Applications

Antonio Benayas, Eva Hemmer, Guosong Hong, Daniel Jaque. Springer International Publishing (2020)

70.Sono-optogenetics facilitated by a circulation delivered rechargeable light source for minimally invasive optogenetics

Xiang Wu, Xingjun Zhu, Paul Chong, Junlang Liu, Louis N. Andre, Kyrstyn S. Ong, Kenneth Brinson Jr., Ali I. Mahdi, Jiachen Li, Lief E. Fenno, Huiliang Wang and Guosong Hong, PNAS 2019, 116, 26332-26342. Featured in Science, Science & PINS Prize for Neuromodulation, Photonics Media, and MedicalXpress.

69.Single-Cell Profiles of Retinal Ganglion Cells Differing in Resilience to Injury Reveal Neuroprotective Genes

Nicholas M. Tran, Karthik Shekhar, Irene E. Whitney, Anne Jacobi, Inbal Benhar, Guosong Hong, Wenjun Yan, Xian Adiconis, McKinzie E. Arnold, Jung Min Lee, Joshua Z. Levin, Dingchang Lin, Chen Wang, Charles M. Lieber, Aviv Regev, Zhigang He and Joshua R. Sanes, Neuron 2019, DOI: 10.1016/j.neuron.2019.11.006

68.Light-sheet microscopy in the near-infrared II window

Feifei Wang, Hao Wan, Zhuoran Ma, Yeteng Zhong, Qinchao Sun, Ye Tian, Liangqiong Qu, Haotian Du, Mingxi Zhang, Lulin Li, Huilong Ma, Jian Luo, Yongye Liang, Wen Jung Li, Guosong Hong, Lianqing Liu & Hongjie Dai, Nature Methods 2019, 16, 545-552

67.Advanced One-and Two-Dimensional Mesh Designs for Injectable Electronics

Robert D. Viveros, Tao Zhou, Guosong Hong, Tian-Ming Fu, Hao-Yu Greg Lin and Charles M. Lieber, Nano Letters 2019, 19, 4180-4187

66.Nanoenabled Direct Contact Interfacing of Syringe-Injectable Mesh Electronics

Jung Min Lee, Guosong Hong, Dingchang Lin, Thomas G. SchuhmannJr., Andrew T. Sullivan, Robert D. Viveros, Hong-Gyu Park and Charles M. Lieber, Nano Letters 2019, 19, 5818-5826

65.Novel electrode technologies for neural recordings

Guosong Hong and Charles M. Lieber, Nature Reviews Neuroscience 2019, 20, 330-345

64.Bioinspired neuron-like electronics

Xiao Yang, Tao Zhou, Ted J. Zwang, Guosong Hong, Yunlong Zhao, Robert D. Viveros, Tian-Ming Fu, Teng Gao and Charles M. Lieber, Nature Materials 2019, 18, 510-517

63.A method for single-neuron chronic recording from the retina in awake mice

Guosong Hong,* Tian-Ming Fu,* Mu Qiao,* Robert D. Viveros, Xiao Yang, Tao Zhou, Jung Min Lee, Hong-Gyu Park, Joshua R. Sanes and Charles M. Lieber, Science 2018, 360, 1447-1451.

62.Mesh electronics: a new paradigm for tissue-like brain probes

Guosong Hong , Xiao Yang, Tao Zhou and Charles M. Lieber. Current Opinion in Neurobiology 2018, 50, 33-41.

61.Tissue-like Neural Probes for Understanding and Modulating the Brain

Guosong Hong, Robert D. Viveros, Theodore J. Zwang, Xiao Yang and Charles M. Lieber. Biochemistry 2018, 57, 3995-4004.

60.Mesh nanoelectronics: seamless integration of electronics with tissues

Xiaochuan Dai, Guosong Hong, Teng Gao and Charles M. Lieber. Acc. Chem. Res. 2018, 51, 309-318.

59.Syringe-injectable mesh electronics for stable chronic rodent electrophysiology

Thomas G. Schuhmann Jr., Tao Zhou, Guosong Hong, Jung Min Lee, Tian-Ming Fu, Hong-Gyu Park and Charles M. Lieber, J. Vis. Exp. 2018, 137, e58003

58.In vivo contactless brain nanothermometry

Blanca del Rosal, Diego Ruiz, Irene Chaves‐Coira, Beatriz H Juárez, Luis Monge, Guosong Hong, Nuria Fernández and Daniel Jaque, Advanced Functional Materials 2018, 28, 1806088

57.3D NIR‐II Molecular Imaging Distinguishes Targeted Organs with High‐Performance NIR‐II Bioconjugates

Shoujun Zhu, Sonia Herraiz, Jingying Yue, Mingxi Zhang, Hao Wan, Qinglai Yang, Zhuoran Ma, Yan Wang, Jiahuan He, Alexander L. Antaris, Yeteng Zhong, Shuo Diao, Yi Feng, Ying Zhou, Kuai Yu, Guosong Hong, Yongye Liang, Aaron J. Hsueh and Hongjie Dai, Adv. Mater. 2018, 30, 1705799

56.A bright organic NIR-II nanofluorophore for three-dimensional imaging into biological tissues

Hao Wan, Jingying Yue, Shoujun Zhu, Takaaki Uno, Xiaodong Zhang, Qinglai Yang, Kuai Yu, Guosong Hong, Junying Wang, Lulin Li, Zhuoran Ma, Hongpeng Gao, Yeteng Zhong, Jessica Su, Alexander L. Antaris, Yan Xia, Jian Luo, Yongye Liang and Hongjie Dai, Nature Communications 2018, 9, 1171.

55.Highly scalable multichannel mesh electronics for stable chronic brain electrophysiology

Tian-Ming Fu,* Guosong Hong,* Robert D. Viveros, Tao Zhou and Charles M. Lieber, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2017, 114, E10046-E10055.

54.Near-infrared fluorophores for biomedical imaging

Guosong Hong,* Alexander L. Antaris* and Hongjie Dai, Nature Biomedical Engineering 2017, 1, 10.

53.Syringe-injectable mesh electronics integrate seamlessly with minimal chronic immune response in the brain

Tao Zhou, Guosong Hong, Tian-Ming Fu, Xiao Yang, Thomas G. Schuhmann, Robert D. Viveros and Charles M. Lieber, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2017, 114, 5894-5899.

52.Syringe-injectable electronics with a plug-and-play input/output interface

Thomas G. Schuhmann, Jun Yao, Guosong Hong, Tian-Ming Fu and Charles M. Lieber, Nano Lett. 2017, 17, 5836−5842.

51.Live imaging of follicle stimulating hormone receptors in gonads and bones using near infrared II fluorophore

Yi Feng, Shoujun Zhu, Alexander L. Antaris, Hao Chen, Yuling Xiao, Xiaowei Lu, Linlin Jiang, Shuo Diao, Kuai Yu, Yan Wang, Sonia Herraiz, Jingying Yue, Xuechuan Hong, Guosong Hong, Zhen Cheng, Hongjie Dai and Aaron J. Hsueh, Chemical Science 2017, 8, 3703-3711.

50.Molecular imaging of biological systems with a clickable dye in the broad 800- to 1,700-nm near-infrared window

Shoujun Zhu, Qinglai Yang, Alexander L. Antaris, Jingying Yue, Zhuoran Ma, Huasen Wang, Wei Huang, Hao Wan, Joy Wang, Shuo Diao, Bo Zhang, Xiaoyang Li, Yeteng Zhong, Kuai Yu, Guosong Hong, Jian Luo, Yongye Liang and Hongjie Dai, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2017, 114, 962-967.

49.Stable long-term chronic brain mapping at the single-neuron level

Tian-Ming Fu,* Guosong Hong,* Tao Zhou,* Thomas G. Schuhmann, Robert D. Viveros and Charles M. Lieber, Nature Methods 2016, 13, 875-882.

48.In Vivo Fluorescence Imaging in the Second Near-Infrared Window Using Carbon Nanotubes

Guosong Hong and Hongjie Dai, In Vivo Fluorescence Imaging: Methods and Protocols 2016, 167-181, Springer. (Invited Book Chapter)

47.A small-molecule dye for NIR-II imaging

Alexander L. Antaris, Hao Chen, Kai Cheng, Yao Sun, Guosong Hong, Chunrong Qu, Shuo Diao, Zixin Deng, Xianming Hu, Bo Zhang, Xiaodong Zhang, Omar K. Yaghi, Zita R. Alamparambil, Xuechuan Hong, Zhen Cheng, and Hongjie Dai, Nature Materials 2016, 15, 235-242.

46.Traumatic Brain Injury Imaging in the Second Near-Infrared Window with a Molecular Fluorophore

Xiaodong Zhang, Huasen Wang, Alexander L. Antaris, Lulin Li, Shuo Diao, Rui Ma, Andy Nguyen, Guosong Hong, Zhuoran Ma, Joy Wang, Shoujun Zhu, Joseph M. Castellano, Tony Wyss-Corey, Yongye Liang, Jian Luo, and Hongjie Dai, Adv. Mater. 2016, 28, 6872-6879.

45.Dispersion of High-Purity Semiconducting Arc-Discharged Carbon Nanotubes Using Backbone Engineered Diketopyrrolopyrrole (DPP)-Based Polymers

Ting Lei, Gregory Pitner, Xiyuan Chen, Guosong Hong, Steve Park, Pascal Hayoz, Ralf Thomas Weitz, Hon-Sum Philip Wong, and Zhenan Bao, Adv. Electron. Mater. 2016, 2, 201500299.

44.Carbon Nanomaterials for Biological Imaging and Nanomedicinal Therapy

Guosong Hong, Shuo Diao, Alexander L. Antaris, and Hongjie Dai, Chemical Reviews 2015, 115, 10816-10906.

43.Syringe injectable electronics: Precise targeted delivery with quantitative input/output connectivity

Guosong Hong,* Tian-Ming Fu,* Tao Zhou, Thomas G. Schuhmann, Jinlin Huang and Charles M. Lieber, Nano Letters 2015, 15, 6979-6984.

42.Noninvasive fluorescence-based brain imaging

Guosong Hong and Hongjie Dai, SPIE Newsroom 2015, DOI: 10.1117/2.1201505.005897.

41.Fluorescence Imaging In Vivo at Wavelengths beyond 1500 nm

Shuo Diao,* Jeffrey L. Blackburn,* Guosong Hong,* Alexander L. Antaris, Junlei Chang, Justin Z. Wu, Bo Zhang, Kai Cheng, Calvin J. Kuo, and Hongjie Dai, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 14758-14762.

40.Biological Imaging without Autofluorescence in the Second Near-Infrared Region

Shuo Diao,* Guosong Hong,* Alexander L. Antaris,* Jeffrey L. Blackburn, Kai Cheng, Zhen Cheng, and Hongjie Dai, Nano Research 2015, 8, 3027-3034.

39.Syringe-injectable electronics

Jia Liu, Tian-Ming Fu, Zengguang Cheng, Guosong Hong, Tao Zhou, Lihua Jin, Madhavi Duvvuri, Zhe Jiang, Peter Kruskal, Chong Xie, Zhigang Suo, Ying Fang, and Charles M. Lieber, Nature Nanotechnology 2015, 10, 629-636.

38.General Strategy for Biodetection in High Ionic Strength Solutions Using Transistor-Based Nanoelectronic Sensors

Ning Gao, Wei Zhou, Xiaocheng Jiang, Guosong Hong, Tian-Ming Fu, and Charles M. Lieber, Nano Lett. 2015, 15, 2143-2148.

37.Single Chirality (6, 4) Single-Walled Carbon Nanotubes for Fluorescence Imaging with Silicon Detectors

Alexander L. Antaris, Omar K. Yaghi, Guosong Hong, Shuo Diao, Bo Zhang, Jiang Yang, Leila Chew, and Hongjie Dai, Small 2015, 11, 6325-6330.

36.Diketopyrrolopyrrole-Based Semiconducting Polymer Nanoparticles for In Vivo Photoacoustic Imaging

Kanyi Pu, Jianguo Mei, Jesse V. Jokerst, Guosong Hong, Alexander L. Antaris, Niladri Chattopadhyay, Adam J. Shuhendler, Tadanori Kurosawa, Yan Zhou, Sanjiv S. Gambhir, Zhenan Bao, and Jianghong Rao, Adv. Mater. 2015, 27, 5184-5190.

35.Diketopyrrolopyrrole (DPP)-Based Donor–Acceptor Polymers for Selective Dispersion of Large-Diameter Semiconducting Carbon Nanotubes

Ting Lei, Ying-Chih Lai, Guosong Hong, Huiliang Wang, Pascal Hayoz, R. Thomas Weitz, Changxin Chen, Hongjie Dai, and Zhenan Bao, Small 2015, 11, 2946-2954.

34.Aligned-Braided Nanofibrillar Scaffold with Endothelial Cells Enhances Arteriogenesis

Karina H. Nakayama, Guosong Hong, Jerry C. Lee, Jay Patel, Bryan Edwards, Tatiana S. Zaitseva, Michael V. Paukshto, Hongjie Dai, John P. Cooke, Y. Joseph Woo, and Ngan F. Huang, ACS Nano 2015, 9, 6900-6908.

33.Graphene Nanoribbons Under Mechanical Strain

Changxin Chen, Justin Z. Wu, Kai Tak Lam, Guosong Hong, Ming Gong, Bo Zhang, Yang Lu, Alexander L. Antaris, Shuo Diao, Jing Guo, and Hongjie Dai, Adv. Mater. 2015, 27, 303-309.

32.Through-skull fluorescence imaging of the brain in a new near-infrared window

Guosong Hong,* Shuo Diao,* Junlei Chang,* Alexander L. Antaris, Changxin Chen, Bo Zhang, Su Zhao, Dmitriy N. Atochin, Paul L. Huang, Katrin I. Andreasson, Calvin J. Kuo, and Hongjie Dai, Nature Photonics 2014, 8, 723-730.

31.Ultrafast Fluorescence Imaging In Vivo with Conjugated Polymer Fluorophores in the Second Near-Infrared Window

Guosong Hong,* Yingping Zou,* Alexander L. Antaris,* Shuo Diao, Di Wu, Kai Cheng, Xiaodong Zhang, Changxin Chen, Bo Liu, Yuehui He, Justin Z. Wu, Jun Yuan, Bo Zhang, Zhimin Tao, Chihiro Fukunaga, and Hongjie Dai, Nature Communications 2014, 5, 4206.

30.Near-Infrared II Fluorescence for Imaging Hindlimb Vessel Regeneration With Dynamic Tissue Perfusion Measurement

Guosong Hong, Jerry C Lee, Arshi Jha, Shuo Diao, Karina H. Nakayama, Luqia Hou, Timothy C. Doyle, Joshua T. Robinson, Alexander L. Antaris, Hongjie Dai, John P. Cooke, and Ngan F. Huang, Circulation Cardiovascular Imaging 2014, 7, 517-525.

29.Plasmonic micro-beads for fluorescence enhanced, multiplexed protein detection with flow cytometry

Bo Zhang, Jiang Yang, Yingping Zou, Ming Gong, Hui Chen, Guosong Hong, Alexander L. Antaris, Xiaoyang Li, Chien-Liang Liu, Changxin Chen, and Hongjie Dai, Chem. Sci., 2014, 5, 4070-4075.

28.Tumor Metastasis Inhibition by Imaging-guided Photothermal Therapy with Single-walled Carbon Nanotubes

Chao Liang, Shuo Diao, Chao Wang, Hua Gong, Teng Liu, Guosong Hong, Xiaoze Shi, Hongjie Dai, and Zhuang Liu, Adv. Mater. 2014, 26, 5646-5652.

27.Graphite Oxide Nanoparticles with Diameter Greater than 20 nm Are Biocompatible with Mouse Embryonic Stem Cells and Can Be Used in a Tissue Engineering System

I-Ning E. Wang, Joshua T. Robinson, Grace Do, Guosong Hong, Danny R. Gould, Hongjie Dai, and Phillip C. Yang, Small 2014, 10, 1479-1484.

26.Biological Imaging Using Nanoparticles of Small Organic Molecules with Fluorescence Emission at Wavelengths Longer than 1000 nm

Zhimin Tao,* Guosong Hong,* Chihiro Shinji, Changxin Chen, Shuo Diao, Alexander L. Antaris, Bo Zhang, Yingping Zou, and Hongjie Dai, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 13002-13006.

25.Biodistribution, pharmacokinetics and toxicology of Ag2S near-infrared quantum dots in mice

Yan Zhang,* Yejun Zhang,* Guosong Hong,* Wei He, Kun Zhou, Kai Yang, Feng Li, Guangcun Chen, Zhuang Liu, Hongjie Dai, and Qiangbin Wang, Biomaterials 2013, 34, 3639-3646.

24.An Integrated Peptide-Antigen Microarray on Plasmonic Gold Films for Sensitive Human Antibody Profiling

Bo Zhang, Justin A. Jarrell, Jordan V. Price, Scott M. Tabakman, Yanguang Li, Ming Gong, Guosong Hong, Ju Feng, Paul J. Utz, and Hongjie Dai, PLoS ONE 2013, 8, e71073.

23.Advanced zinc-air batteries based on high-performance hybrid electrocatalysts

Yanguang Li, Ming Gong, Yongye Liang, Ju Feng, Ji-Eun Kim, Hailiang Wang, Guosong Hong, Bo Zhang, and Hongjie Dai,  Nature Commun. 2013, 4, 1805.

22.Ultra-Low Doses of Chirality Sorted (6,5) Carbon Nanotubes for Simultaneous Tumor Imaging and Photothermal Therapy

Alexander L. Antaris, Joshua T. Robinson, Omar K. Yaghi, Guosong Hong, Shuo Diao, Richard Luong, and Hongjie Dai, ACS Nano 2013, 7, 3644-3652.

21.Multiplexed cytokine detection on plasmonic gold substrates with enhanced near-infrared fluorescence

Bo Zhang, Jordan Price, Guosong Hong, Scott M. Tabakman, Hailiang Wang, Justin A. Jarrell, Ju Feng, Paul J. Utz, and Hongjie Dai, Nano Res. 2013, 6, 113-120.

20.Multi-Functional In Vivo Vascular Imaging Using Near-Infrared II Fluorescence

Guosong Hong,* Jerry C. Lee,* Joshua T. Robinson, Uwe Raaz, Liming Xie, Ngan F. Huang, John P. Cooke, and Hongjie Dai, Nature Medicine 2012, 18, 1841-1846.

19.In Vivo Fluorescence Imaging with Ag2S Quantum Dots in the Second Near-Infrared Region

Guosong Hong,* Joshua T. Robinson, * Yejun Zhang, * Shuo Diao, Alexander L. Antaris, Qiangbin Wang, and Hongjie Dai, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 9818-9821.

18.Three-dimensional imaging of single nanotube molecule endocytosis on plasmonic substrates

Guosong Hong, Justin Z. Wu, Joshua T. Robinson, Hailiang Wang, Bo Zhang, and Hongjie Dai, Nature Communications 2012, 3, 700.

17.Chirality Enriched (12,1) and (11,3) Single-Walled Carbon Nanotubes for Biological Imaging

Shuo Diao,* Guosong Hong,* Joshua T. Robinson, Liying Jiao, Alexander L. Antaris, Justin Z. Wu, Charina L. Choi, and Hongjie Dai, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 16971–16974.

16.In-vivo Fluorescence Imaging in the NIR-II with Long Circulating Carbon Nanotubes Capable of Ultra-High Tumor Uptake

Joshua T. Robinson,* Guosong Hong,* Yongye Liang, Bo Zhang, Omar K. Yaghi, and Hongjie Dai, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 10664-10669.

15.Ag2S Quantum Dot: A Bright and Biocompatible Fluorescent Nanoprobe in the Second Near-Infrared Window

Yan Zhang,* Guosong Hong,* Yejun Zhang,* Guangcun Chen, Feng Li, Hongjie Dai and Qiangbin Wang, ACS Nano 2012, 6, 3695-3702.

14.Oxygen Reduction Electrocatalyst Based on Strongly Coupled Cobalt Oxide Nanocrystals and Carbon Nanotubes

Yongye Liang, Hailiang Wang, Peng Diao, Wesley Chang, Guosong Hong, Yanguang Li, Ming Gong, Liming Xie, Jigang Zhou, Jian Wang, Tom Z. Regier, Fei Wei, and Hongjie Dai. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 15849-15857.

13.Short channel field-effect transistors from highly enriched semiconducting carbon nanotubes

Justin Wu, Liming Xie, Guosong Hong, Hong En Lim, Boanerges Thendie, Yasumitsu Miyata, Hisanori Shinohara and Hongjie Dai, Nano Res. 2012, 5, 388-394.

12.Graphite-Coated Magnetic Nanoparticle Microarray for Few-Cells Enrichment and Detection

Zhuo Chen, Guosong Hong, Hailiang Wang, Kevin Welsher, Scott M. Tabakman, Sarah P. Sherlock, Joshua T. Robinson, Yongye Liang, and Hongjie Dai, ACS Nano 2012, 6, 1094-1101.

11.Near-Infrared-Fluorescence-Enhanced Molecular Imaging of Live Cells on Gold Substrates

Guosong Hong, Scott M. Tabakman, Kevin Welsher, Zhuo Chen, Joshua T. Robinson, Hailiang Wang, Bo Zhang, and Hongjie Dai, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 4644-4648.

10.MoS2 Nanoparticles Grown on Graphene: An Advanced Catalyst for the Hydrogen Evolution Reaction

Yanguang Li, Hailiang Wang, Liming Xie, Yongye Liang, Guosong Hong, and Hongjie Dai, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7296-7299.

9.LiMn1-xFexPO4 Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultrahigh-Rate-Performance Lithium Ion Batteries

Hailiang Wang, Yuan Yang, Yongye Liang, Li-Feng Cui, Hernan Sanchez Casalongue, Yanguang Li, Guosong Hong, Yi Cui, and Hongjie Dai, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 7364-7368.

8.Biomimetic morphogenesis of micropottery: helical coiling of mesostructured silica nanofibers

Longping Zhou, Jianfeng Ye, Guosong Hong, and Limin Qi, Soft Matter 2011, 7, 9624-9627.

7.Metal-Enhanced Fluorescence of Carbon Nanotubes

Guosong Hong, Scott M. Tabakman, Kevin Welsher, Hailiang Wang, Xinran Wang, and Hongjie Dai, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 15920-15923.

6.Facile fabrication of two-dimensionally ordered macroporous silver thin films and their application in molecular sensing

Guosong Hong, Cheng Li, and Limin Qi, Adv. Funct. Mater. 2010, 20, 3774-3783.

5.Optical Properties of Single-Walled Carbon Nanotubes Separated in a Density Gradient: Length, Bundling, and Aromatic Stacking Effects

Scott M. Tabakman, Kevin Welsher, Guosong Hong, and Hongjie Dai, J. Phys. Chem. C 2010, 114, 19569-19575.

4.Facile fabrication of honeycomb-patterned thin films of amorphous calcium carbonate and mosaic calcite

Cheng Li, Guosong Hong, Han Yu, and Limin Qi, Chem. Mater. 2010, 22, 3206-3211.

3.Nanosphere lithography at the gas/liquid interface: a general approach toward free-standing high-quality nanonets

Cheng Li, Guosong Hong, and Limin Qi, Chem. Mater. 2010, 22, 476-481.

2.Seeding-Growth of Helical Mesoporous Silica Nanofibers Templated by Achiral Cationic Surfactant

Longping Zhou, Guosong Hong, Limin Qi, and Yunfeng Lu, Langmuir 2009, 25, 6040-6044.

1.Wet Chemical Approaches to Patterned Arrays of Well-Aligned ZnO Nanopillars Assisted by Monolayer Colloidal Crystals

Cheng Li, Guosong Hong, Pengwei Wang, Dapeng Yu, and Limin Qi, Chem. Mater. 2009, 21, 891-897.